Stavební firmy - realizace staveb  
stavebni firma
 
info linka: +420    608   80  80  89
 
 
Neděle, 25 Červenec 2021
Случайная новость

Vědci měřili v bytech škodlivé chemikálie - ovzduší je podle nich podstatně škodlivější uvnitř budov než venku.
Čistota je nejdůležitější zbraní proti škodlivému prostředí - interiér by měl být lehce vytíratelný a dostatečně větraný. 
Pro svůj výzkum odborníci zřídili speciální měřící komoru - laboratoř, ve které dle plánu mění nábytek. Obývák, ložnice nebo kancelář pak slouží k měření uvolňovaných škodlivin do ovzduší. A podle nich ovzduší je podstatně škodlivější uvnitř budov než venku.

Celý článek...
Smlouva na pozemek

Jak bezpečně koupit stavební pozemek? Právní prověrka historie vlastnictví pozemku nám zajistí jistotu investice. Jednou ze základních smluv při stavbě domu je smlouva o koupi pozemku. Co by měla obsahovat smlouva o koupi pozemku a na co si dát pozor?

Měli bychom se seznámit s obecními vyhláškami dané lokality a prověřit, zda tam není stavební uzávěra, nebo jiný problém.

Dříve než se dostaneme k samotné kupní smlouvě, jež sama o sobě představuje zhruba pátý krok, měli bychom se  zabývat tím, co udělat, než ji uzavřeme.

Především byjste měli zajít na obec, seznámit se s jejími vyhláškami ohledně dané lokality a prověřit, zda tam není stavební uzávěra, pozastavení stavební činnosti a zda se nebude vyžadovat posouzení vlivu naší stavby na životní prostředí.

K uzavření smlouvy samotné potřebujeme nahlédnout do katastrální mapy, abychom zjistili, zda má pozemek zajištěný přístup, to znamená, zda k němu vede obecní komunikace, případně se její stavba plánuje anebo zda se musí přístup sjednat jinak – např. zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes cizí pozemek. Pro tento účel doporučuje se pomocí veřejného přístupu v katastru nemovitostí www.cuzk.cz vyhledat katastrální mapu pozemku, který chcete koupit, a sousedních pozemků, abychom prověřili daný stav.

Prodávající nám rovněž musí předložit veškeré smlouvy nebo, jak se odborně říká, právní tituly, jimiž pozemek nabyl. Často to může být rozhodnutí o projednání dědictví, darovací smlouva, eventuálně kombinace těchto dokumentů, kdy část pozemku dotyčný zdědil a další část získal darem od příbuzného, případně pozemek koupil od třetí osoby.

Pozor na zatajené spoluvlastnictví
Poměrně častou právní závadu na prodávaných pozemcích představuje neohlášené spoluvlastnictví zejména u zaniklých manželství. Jak se tomuto nebezpečí vyhnout?

Skutečnost, zda prodávající má oprávnění nakládat bez omezení s předmětným pozemkem, patří do specifikace účastníků smlouvy. Zde je důležité zjistit, zda je prodávající v manželském svazku. Pokud ano, doporučuji z opatrnosti zajistit souhlas s prodejem i od druhého manžela. Obecně mohou nastat dvě situace. Buď je pozemek ve společném jmění manželů a v katastru nemovitostí je to zapsáno; pak podepisují oba manželé jako prodávající. Nebo je pozemek ve společném vlastnictví manželů, ale na katastrálním úřadu je v listu vlastnictví zapsán pouze jeden z manželů. Máte-li pochybnosti o tom, zda společné jmění manželů bylo zrušeno nebo že manžel zapsaný na katastru jako vlastník nenabyl pozemek ze svých výlučných prostředků, případně darem či děděním, vždy vyžadujte souhlas druhého manžela s prodejem, jinak se vystavíte nebezpečí, že během tří let od podpisu prodeje může druhý manžel napadnout kupní smlouvu žalobou pro relativní neplatnost.

Pokud chcete na pozemku stavět dům, doporučuji ustanovení, že prodávajícímu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily výstavbě takového domu. V současnosti, kdy je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí, doporučuji rovněž ve smlouvě zmínit, že pozemek není v chráněné krajinné oblasti ani se na něm nevyskytují vzácné druhy rostlin či živočichů apod.

Smluvní pokuta jako pojistka
V kupní smlouvě na pozemek musí být prohlášení prodávajícího, že neexistují žádná jiná omezení než ta, která jsou zmíněna ve smlouvě, a že je oprávněn s pozemkem bez omezení nakládat.

Doporučuje se sjednat přiměřenou smluvní pokutu pro případ, že by se v budoucnu ukázalo, že se prohlášení prodávajícího nezakládala na pravdě. Smluvní pokuta může být kupříkladu 10 % z kupní ceny, ale v principu má paušálně odpovídat předpokládané škodě, která by nám vznikla, kdybychom od smlouvy museli odstoupit z důvodu podstatné vady pozemku.

Šimona M A Š K O V Á, Právo

 
Tvorba www stránek, redakční systém Joomla, internetové obchody, on-line stavebniny, stavební e-shopy – nejlepší cesta k úspěchu pro stavebni firmy!